12 října 2007

Zlo je opravdové


"Dle názoru autora, se Ponerologie jeví jako nové odvětví vědy, které vzniklo jak z historické potřeby, tak i díky nejnovějším úspěchům v oblasti medicíny a psychologie. Ponerologie, ve světle objektivního přírodovědeckého jazyka, zkoumá kauzální prvky a procesy při genezi zla, bez ohledu na jeho rozsah. Poté, co se vyzbrojíme řádným vědění, se můžeme pokusit analyzovat tyto ponerogenické procesy, které zejména v oblasti psychopatologie, daly vzniknout lidské nespravedlnosti. Jak sám čtenář pozná, u podobné studie se znovu a znovu setkáváme s následky patologických faktorů, jejichž nositeli jsou lidé, kteří jsou charakterizování jistou mírou různorodých psychologických deviací nebo defektů." (Lobaczewski, 42)

Rozpravy v oblasti morální filozofie - studia správného konání - trvající celá staletí, s několika málo výjimkami, systematicky salhaly při pátrání po původu, povaze a směru zla způsobem, který by byl osvobozen od napřirozených představ. Zlo bylo často považováno za něco, co se musí trpět, spíše než něco, co může být pochopeno a vyloučeno racionálními opatřeními. A - jak Lobaczewski demonstruje - původ zla se ve skutečnosti nachází mimo hranice tradičního pohledu na svět, uvnitř kterého byly tyto dřívější morální pátrání a literární bádání uskutečněny. K odkrytí jeho tajemství vyžaduje zlo vpravdě moderní a vědecký přístup. Tento přístup se nazývá ponerologie, zkoumání zla, jež pochází z řeckého slova poneros = zlo. [link k článku Ponerology: The Study of Evil]Žádné komentáře: