22 července 2007

Bio paliva, cena potravin aneb jak se cítít dobře při genocidě

Poslední dobou se objevují články ohledně rostoucích cen jídla.

Éra levného jídla skončila, tedy alespoň pro ty co mají co jíst. Cena kukuřice se
během posledního roku zdvojnásobila. Letošní lednové nepokoje v Mexiku, byly odpovědí na čtyřnásobné zvýšení ceny kukuřičné mouky, ze které se vyrábí tortilla - základní jídlo .

Ve Spojených Státech se cena mléka tento měsíc vyšplhala na téměř rekordní úroveň, opět díky zdražení krmné kukuřice pro dobytek.

A to vše kvůli přechodu na agropaliva” v zemích jako např. USA, Brazílie, Evropa a Čína, které se zaměřují na etanol za účelem snižení své závislosti na fosilních palivech. Minulý rok byla více než třetina úrody kukuřice přeměněna na etanol. Jedná se o 48% nárůst od roku 2005.

Šestina veškeré letošní produkce obilí ve Spojených Státech bude průmyslová kukuřice”, která bude přeměněna na etanol a spálena v autech, zatímco Evropa, Brazílie a Čína jdou stejným směrem.”(zdroj)

Nejde jen o jídlo. Během 15 let zmizí z Malajsie a Indonésie 98% deštných pralesů. Palmový olej, který byl doposud vyráběn na jídlo a jež z 83% pochází z Malajsie a Indonésie, se díky závazku Evropské Unie, která chce snížit emise skleníkových plynů o 20% do roku 2020, a která dále chce aby 10% vozidel bylo poháněno biopalivy, zvýší poptávka po palmovém oleji.

Za rostoucí cenou jidla stojí další faktory. Za prvé jde jednoduše o poptávku. S rostoucím počtem lidí na planetě – jedno Turecko nebo Vietnam ročně - roste i poptávka po mase. Větší poptávka po mase žene nahoru spotřebu obilí na výkrm zvířat.

Dále může snižit rezervy obilí, a tedy zvenout ceny, například postupující urbanizace, která snižuje množství obdělávané půdy, ať už v Číně nebo Brazílii, kdy orná půda určená pro výrobu paliv není nahrazována novou ornou půdou pro výrobu jídla. Podíl má i nárůst blahobytu v některých zemích, např. v bývalém východním bloku.

S rostoucí cenou obilí zemře v rozvojových zemích” hlady mnoho lidí, neboť díky mánii po biopalivech, se čím dál více půdy určené pro pěstování jídla přesune do produkce paliv. Fidel Casto ve svém článku „Kam se poděly včely” píše o “zmezinárodnění genocidy”.

Atraktivita pro politiky je jasná. Mohou tvrdit, že dělají něco s globálním oteplováním”, aniž by se omezili voliči nebo obchod.

Díky rostoucím cenám ropy, např. kvůli ekonomickému růstu v Asii, půjde cena bio paliv nahoru, protože bude výnosnější pěstovat pro paliva.

Výsledkem toho všeho je rostoucí provázanost trhu s palivy a trhu s jídlem. Jak poznamenal Lester Brown z Institutu Earth Policy: Vše je nyní připraveno pro přímou soutěž o obilí, mezi 800 miliony lidí, kteří vlatní automobily, a mezi 2 miliardami nejchudších na světě.” Hádejte kdo vyhraje. (zdroj)

A na konec, vliv má i změna klimatu, která se podílí na poklesu úrodnosti. Jen nedávno se tento dopad začal opravdu zkoumat.

Na otázku jak velký dopad” byla odpověď publikována v Environmental Research Letters v březnu Christopherem Fieldem z Carnegie Institution ve Stanfordu, Californii, a Davidem Lobellem z Lawrence Livermore National Laboratory. Velmi jednoduše řečeno, nárůst teploty o každý 0,5 C stupně bude mít za následek pokles výnosu plodin o 3 až 5 procent. Nárůst teploty o 2 C, což je nejnižší předpoklad nárůstu teploty, by znamenal pokles o 15 až 20 procent. Ale jde o vědu, mohou se mýlit a může to být horší.

A jsou tu další témata s tímto spojená. Do otázky změny klimatu na zemi, možných vysvětlení co se vlastně děje, kdo/co za to může a jak je „globální oteplování“ další záminkou k omezování toho mála občanských svobod, se nebudu pouštět.

Co se týče rostoucích cen ropy, záleží na které straně barikády, tedy na které straně dvou protichůdných teorií o vzniku ropy, stojíte. Od toho se odvíjí věci další.

První teorie je součástí oficiální kultury”, tedy jedná se o běžně přijímanou pravdu a to že ropa je organického původu, v současné době začíná docháze a proto máme vysoké ceny ropy. Za vše může tzv. peak oil” neboli ropný vrchol. Wikipedia napsala:

Ropný vrchol nebo též zlom (anglicky peak oil) neboli Hubbertova teorie ropného vrcholu je kontroverzní teorie, zabývající se dlouhodobými předpověďmi spotřeby a vyčerpání ropy a dalších fosilních paliv. Předpokládá, že zdroje ropy nejsou obnovitelné a říká, že její těžba v okamžiku, kdy bude vytěžena přibližně polovina světových zásob, musí z geologických důvodů nevyhnutelně dosáhnout svého vrcholu a poté začne klesat., tedy udávaný bod za kterým produkce ropy pouze klesá.”
Na druhé straně od mrtvých dinosaurů stojí teorie anorganického původu ropy:

“Anorganický původ ropy předpovídal Mendělejev. Podle něj vznikla působením přehřáté páry na karbidy těžkých kovů v dobách, kdy se vyskytovaly blízko zemského povrchu. Ve prospěch této teorie svědčí jednak laboratorní příprava pevných, kapalných i plynných uhlovodíků z karbidů uranu, lanthanu i ceru a také neustálý únik metanu ze zemského nitra v některých oblastech.”

Tedy v druhém případě průběžně vzniká nová ropa uvnitř země.

Podle toho na které straně stojíte, se potom tahanice o ropu jeví buď jako snažení silnějších států přežit, nebo snaha o zabezpečení kontroly nad dodávkami, za účele zvýšení cen ropy pomocí regulace výroby.

Hlavním důvodem proč píši tento článek je však širší kontext. Tedy že psychopatická elita – patokracie - se postupně zbavuje normálních lidí a vše je připravené k tomu, aby začalo hromadné Vybíjejí. Pár komentářů na závěr:

Komentář z SOTT:

Vypadá to že Vybíjení začalo. Psychopati u moci – patokracie – použijí výmluvy boje proti globálnímu oteplování k tomu, aby se masový konzument cítil dobře, že dělá něco pro životní prostředí”, následkem čehož zemřou hladem 2 miliardy lidí a to bez nejmenšího záchvěvu svědomí. To jsou ta skrytá vrátka. Možná, že geneticky specifický virus by byl moc očividný. Lidé se musí cítít dobře, když se páchá genocida.

(a když už jsme u těch geneticky specifických virů, zde je více: etnicky specifické zbraně)

Další komentář SOTT:

Nezáležím na tom, zda věříté v Peak Oil nebo ne. Konec levného oleje, ať už jde o přírodní nebo člověkem způsobený důvod, je nezvratným úspěchem Vyšších míst pro vyhnání ceny ropy, aby se vyrovnal jejich klesající zisk z jiných vyděračských tržních způsobů. Ale nebude to něco co bude vypadat, že do toho mohou mluvit běžní lidé. Ne, lidičky, oni použijí stejné časem osvědčené metody, aby to vypadalo jako že terorizmus” tlačí dolů výrobu ropy. S pomocí strachu se postarají, aby lidé moc dobře rozuměli, že Oni budou řídit způsob ekonomického kolapsu a Vybíjení.


A k tématu Vybíjení se vrátím někdy příště.

17 července 2007

Téměř člověkem – Psychopati u Moci


Je čas se probudit a uvědomit si skutečnou příčinu všech zbytečných válek, smrti a utrpení…

(poznámka: brzy budou české titulky přímo ve videu, proto je toto jen přechodné řešení)

ATTENTION!
POZOR!

IMPORTANT PUBLIC HEALTH ANNOUNCEMENT
DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ PRO ZDRAVÍ VEŘEJNOSTI

THERE IS A TYPE OF BEING
JE TU JISTÁ BYTOST

WHO FOR CENTURIES
KTERÁ SE CELÁ STALETÍ

HAS WALKED AMONG US
POHYBUJE MEZI NÁMI

THEY LOOK LIKE US
VYPADAJÍ JAKO MY

THEY SOUND LIKE US
MLUVÍ JAKO MY

BUT THEY LACK THE ONE THING
ALE CHYBÍ JIM JEDNA VĚC

THAT MAKES US HUMAN
DÍKY KTERÉ JSME LIDMI

CONSCIENCE
SVĚDOMÍ

THE BEINGS ARE CALLED
TYTO BYTOSTI SE JMENUJÍ

PSYCHOPATHS
PSYCHOPATI

AND THIS IS THEIR ESSENCE...
A TOTO JE JEJICH PODSTATA…

LEADING PSYCHOLOGICAL RESEARCH
PUTS THE NUMBER OF PSYCHOPATHS
IN THE GLOBAL POPULATION AT AROUND
6%. THEY NATURALLY RISE TO POSITIONS
OF POWER DUE TO THEIR COMPLETE
LACK OF CONSCIENCE.

PODLE PŘEDNÍCH PSYCHOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ
SE POČET PSYCHOPATŮ V CELOSVĚTOVÉ
POPULACI POHYBUJE OKOLO 6%. PSYCHOPATI
PŘIROZENĚ DOSAHUJÍ KLÍČOVÝCH POZIC PROTOŽE
NEMAJÍ SVĚDOMÍ .

THEY ARE UNAFRAID TO LIE, CHEAT, STEAL
OR MURDER TO GET WHAT THEY WANT.
NEBOJÍ
SE LHÁT, PODVÁDĚT, KRÁST NEBO ZABÍJET
ABY DOSÁHLI TOHO CO CHTĚJÍ .

LOOK CLOSELY AT OUR CURRENT CROP OF
"LEADERS":
PODÍVEJTE SE POŘÁDNĚ NA NAŠI SOUČASNOU
ÚRODU “POLITIKŮ” :

DO THEY LIE TO US? YES
LŽOU NÁM ? ANO

DO THEY CHEAT US? YES
PODVÁDĚJÍ NÁS? ANO

DO THEY STEAL FROM US? YES
OKRÁDAJÍ NÁS? ANO

DO THEY MURDER US? YES
ZABÍJEJÍ NÁS? ANO

IT HAS BEEN THIS WAY FOR CENTURIES,
AND AS LONG AS WE REMAIN IGNORANT
OF THEIR PATHOLOGICAL NATURE, IT
WILL CONTINUE UNTIL THE INEVITABLE END...

A TAK TO JE JIŽ CELÁ STALETÍ A DOKUD ZŮSTANEME
NEVZDĚLANÍ O JEJICH PATOLOGICKÉ POVAZE
BUDE TO POKRAČOVAT AŽ DO NEVYHNUTELNÉHO
KONCE…

WANT TO LEARN MORE?

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

SIGNS-OF-THE-TIMES.ORG

13 července 2007

Konspirace, oficiální kultura a utajení


Na začátek článku chci jako malé vysvětlení poznamenat, že v následujícím úryvku, který napsal Richard Dolan, autor knihy UFOs and the National Security State: Chronology of a Cover-up - 1941-1973 (která již byla zběžně zmíněna ZDE a ZDE), se píše přímo o utajení fenoménu UFO ve Spojených Státech. Dolanovy poznatky přesto platní obecně a vztahují se na téměř kteroukoliv společnost.


[Konspirační Teorie.] Samotné označení slouží k automatickému zamítnutí, jako kdyby nikdo nikdy nejednal v utajení. Proto posviťme si na toto téma i s pomocí zdravého rozumu.

Spojené Státy jsou tvořené velkými organizacemi – korporace, byrokracie, „zájmové skupiny“ a tak podobně – které mají konspirativní povahu. Jsou totiž hierarchické, k jejich důležitým rozhodnutím dochází potají v rozhodnutích několika klíčových lidí, kterým není zatěžko lhát o svých aktivitách. Taková je povaha chování organizací. „Konspirace“, v tomto hlavním slova smyslu, je způsob kterým se žije po celém světě.

Uvnitř světů vojenských a zpravodajských aparátů, je tato tendence umocněna do největšího extrému. Během 40. let 20. století [...] armáda a její vědci vyvinuli v naprostém utajení nejděsivější zbraně světa... [...]

Každý, kdo zažil represivní režim ví, že k úřední manipulaci s pravdou dochází denně. Ale společnosti mají své většiny a své menšíny. V každé době a na každém místě, vládne vždy menšina a právě tato menšina uplatňuje rozhodující vliv nad tím, co můžeme nazvat oficiální kultura. Pro elity platí, že se postarají o manipulaci veřejných informací k tomu, aby zachovali současné uspořádání moci. Jde o starou hru.

[...]

Utajení pramení z vše prostupujícího a celkově zásadního prvku života v našem světě, totiž že ti co jsou na vrcholu, udělají vše co je potřeba proto, aby zachovali status quo.

Skeptici se často ptají, Opravdu si myslíte, že by vláda mohla cokoliv tak dlouhou tajit?

Samotná otázka odráží neznalost reality, tedy že utajení je součást života v národně-bezpečnostním státě. Ve skutečnosti, odpověd zní ano a ne ne.

Ano v tom smyslu, že zatajování je součástí běžné provozní procedury, kdy veřejnost často neví nic celá desetiletí, kdy informace se dostávají k veřejnosti pouhou náhodou. Ale na druhou stranu platí i ne, v tom že … informace unikaly od samého začátku. Je nemožné udržet vše pod pokličkou. Kličovým je proto neutralizování a zdiskreditování nežádoucích informací, někdy pomocí úředního popření, jindy pomocí zástupců v médiích.

[D]ůkaz [o konspiraci], který má původ a je podepřený prostými lidmi, pravděpodobně nepřežije střet s oficiální kulturou. A potvrzení skutečné povahy [konspirací] přijde pouze poté, kdy oficiální kultura uzná za vhodné, nebo nezbytné, aby se tak stalo. Já bych na to nesázel.

Jedná se o obecně rozšířený jev, který má vliv na mnoho lidí, který produkuje zájem z vysokých kruhů, který se odehrává v téméř kompletním utajení, pro neznámé účely, neznámými agenturami, které mají přístup k neuvěřitelným zdrojům a technologii. Děsivá myšlenka a důvod k zamyšlení. [Richard Dolan, UFOs and The National Security State]

10 července 2007

Hrozí nám nebezpečí z vesmíru?


Text:

Máte rádi svůj život v přepychu

naservírovaný z utrpení ostatních

představujete si jeho bezpečí

protože nemáte načtenou svou historii.

Říše padají a říše stoupají

což samozřejmě není žádné překvapení

říše stoupají a říše padají

matka příroda potom zaklepe na dveře.


Už jsou tu comety, už jsou tu ohnivé koule.

Už jsou tu komety, s nima se všechno změní.

Co se týče komet, málo lidí rádo byť jen komentuje.

Už jsou tu komety, už jsou tu ohnivé koule.

Už jsou tu komety, s nima se všechno změní.

Co se týče komet, málo lidí rádo byť jen komentuje.


Tunguzka červen 1908

nahlédnutí do blížícího se osudu.

ohnivé koule nad Španělskem

nejedná se o běžný druh deště.

nic není fantazie

tu máte z televize

uzavřené mysli, široké obzory

říše padají poté co stoupají.


Už jsou tu comety, už jsou tu ohnivé koule.

Už jsou tu komety, s nima se všechno změní.

Co se týče komet, málo lidí rádo byť jen komentuje.

Už jsou tu komety, už jsou tu ohnivé koule.

Už jsou tu komety, s nima se všechno změní.

Co se týče komet, málo lidí rádo byť jen komentuje, byť jen komentuje.


Máte rádi svůj život v přepychu

naservírovaný z utrpení ostatních

představujete si jeho bezpečí

protože nemáte načtenou svou historii.

Říse padají a říše stoupají

to samozřejmě není žádné překvapení.

Říše stoupají a říše padají

matka příroda potom zaklepe na dveře.


Už jsou tu comety, už jsou tu ohnivé koule.

Už jsou tu komety, s nima se všechno změní.

Co se týče komet, málo lidí rádo byť jen komentuje.

Už jsou tu komety, už jsou tu ohnivé koule.

Už jsou tu komety, s nima se všechno změní.

Co se týče komet, málo lidí rádo byť jen komentuje.

Už jsou tu comety, už jsou tu ohnivé koule.

Už jsou tu komety, s nima se všechno změní

Co se týče komet, málo lidí rádo byť jen komentuje,

byť jen komentuje. byť jen komentuje. byť jen komentuje.


Edit: Hrozí nám nebezpečí z vesmíru? Příloha Signs: Meteority, Asteroidy, Komety a tělesa v blízkosti dráhy Země

Od 27. března 2002 sledují Signs of the Times zprávy týkající se meteoritů, asteroidů, komet a těles které se přibližují k dráze Země, a které dali dohromady pro čtenáře kteří mají zájem zkoumat možnost ohrožení.

Veškeré zprávy jsou seřazené chronologicky, čímž vznikla série dokumentů, které umožňuje aby si mohl každý čtenáři saám udělat obrázek o tom, jak moc se média zajímají nebo nezajímají, o podobná témata. Tento projekt pomůže zodpovědět otázku, kterou si málokdo pokládá: "Hrozí nám nebezpečí z vesmíru?"

09 července 2007

KonspiraceNa chvílí odbočím a budu se věnovat konspiracím.


Jestliže se podíváme na problém, proti kterému stojíme, potom je zřejmé že napříč historií jdou stopy velmi podivných událostí, které opravdu naznačují existenci „konspirace.“ A když přijmeme tento pohled jako to co existuje, stojíme před další velkou otázkou: jde o konspiraci „těch hodných“ nebo „těch zlých“? V tomto bodě se všichni ti různí konspirační teoretici odkloní do svých tirád o Sionistech, Zednářích, Velkých bílých bratrstvech, laskavých mimozemšťanech a dalších variacích.

Ale co kdybychom namísto položení otázky a následného dohadování se, co kdybychom pouze poodstoupili a podívali se na to, co opravdu je a pokusili se najít odpověď na základě pozorování?

Richard M. Dolan studoval na Alfred University a Oxfordské univerzitě předtím, než dokončil svou doktorandskou práci v oboru historie na University of Rochester, kde byl jedním z finalistů na Rhodesovo stipendium, považované za jednu z nejprestižnějších cen na světě. Dolanovou specializací byla strategie Spojených států během Studené války, sovětská historie a kultura a mezinárodní diplomacie. Richard Dolan ve své knize UFOs and the National Security State: Chronology of a Cover-up - 1941-1973 [UFO a národní bezpečnostní stát: chronologie utajení - 1941-1973], nám může dát obecnou představu o tom, před čím stojíme. (Příklad USA je v podstatě platný i pro zbytek světa, i když navíc byly USA dlouhou dobu nejmocnější zemí, jejíž vliv je i dnes celosvětový. Nehledě na to, že popisované procesy a struktury jsou platné i pro zbytek světa)


Národní Bezpečnostní Stát

„Myslíme si, že jsme Luke Skywalker,” jak rád říká můj přítel, „ale ve skutečnosti jsme Darth Vader.” Amerika je zemí se špatným svědomím, která je nominálně republikou se svobodnou společností, ve skutečnosti je impériem a oligarchií s mlhavým vědomým svého vlastního útisku, a to jak doma tak i v zahraničí. K popsání struktury moci jsem použil termín „narodní bezpečnostní stát”. Jde o vhodný způsob, jak popsat vojenské a špionážní seskupení a k němu přidružené parazitující komunity, jako např. armádní dodavatelé a jiné utajené, mlhavé entity. Mezi základní znaky tohoto uskupení patří utajení, bohatství, nezávislost, moc a pokrytectví.

1. Utajení. Téměř každá důležitá činnost americké armády a špionážní komunity v uplynulém půl století se uskutečnila v utajení. Vývoj atomové bomby, známé pod označením Manhattan project, i nadále zůstává hlavním vzorem pro veškeré pozdější aktivity. Po celé čtyři roky o něm nevěděl ani jeden člen Kongresu, přestože celkové náklady překročily $2 miliardy. Mnoho dalších důležitých projektů, uskutečněných během a po druhé světové válkce; jako například vývoj biologických zbraní, přesun nacistických vědců, smrtelné pokusy ovládání mysli, celostátní zachycování pošty a odposlechy kabelových vysílání na nic netušícím obyvatelstvu, proniknutí do médií a univerzit, tajné převraty, války a atentáty, se odehrálo daleko nejen od americké veřejnosti, ale i většiny členů Kongresu a i několika prezidentů. Několik z nejmocnějších zpravodajských agentur bylo, ve skutečnosti, založeno v tajnosti a jejich existence byla léta zatajována veřejnosti a Kogresu.

2. Bohatství. Od 40. let 20. století disponuje americké obranné a zpravodajské zřízení více penězi, než kolik má k dispozici většina zemí. Mimo schválený rozpočet existují nezaevidované peníze, které tvoří většinu prostředků. CIA se od svého počátku angažovala v mnoha neoficiálních „obchodních” aktivitách, které vynášely vysoké sumy. Propojení CIA s celosvětovým organizovaným zločinem (a de facto napojení na mezinárodní prodej drog), bylo jasně prokázáno a zdokumentováno již dlouhá léta [6]. CIA si navíc udržovala svou soukromou leteckou flotilu, která vynášela hezkou sumu nezaevidovaných prostředků, pochazejících hlavně z Ásie. Nakonec je důležité podotknout, že většina původních prostředků na provoz americké zpravodajské komunity, pocházely od zámožných a uznávaných amerických rodin, které dlouhou dobu udržovaly zájem o sponzorování národně bezpečnostních aktivit důležitých pro jejich zájmy.

3. Nezávislost. V USA teoreticky existuje civilní dohled nad zřízením národní bezpečnosti. Prezident je vrchním velitelem armády. Kongres má úřední moc dohledu nad CIA. FBI se musí zpovídat ministerstvu spravedlnosti. Ale v období, kterým se zde zabýváme, bylo málo z této milé teorie ve skutečnosti pravdou. Jeden důvod souvisí s utajením: ve vojenských a zpravodajských kruzích jsou informace rozděleny do úseků. Opravnění „přísně tajné” samo o sobe neopravňuje přístup k přísně k veškerým přísně tajným informacím. Citlivé informace jsou zpřístupněny až dle potřeby. Dva úředníci CIA v sousedících kancelářích v centrále Langley mohou být zapojeni do zcela odlišných přísně tajných aktivit, zatímco žádný z nich neví zhola nic o náplni práce svého kolegy. Podobné rozdělení na úseky nejenom že zvyšuje utajení, ale i nezávislost nad nechtěným (např. státním) druhem dohledu.

Široké pole působení není jen výsadou CIA. Během 50. let 20. století ztratil pětihvězdičkový generál a prezident Dwight Eisenhower v podstatě kontrolu nad arzenálem jaderných zbraní USA. Situace zašla až tak daleko, že během posledních dvou let v úřadu prezident Eisenhower opakovaně žádal o audienci u velitele Strategického vzdušného velení proto, aby se mohl seznámit s odvetným jaderným plánem Ameriky. To, co se nakonec v roce 1960 během svého posledního roku v úřadu dozvěděl, jej šokovalo. Jestliže ctěný válečný hrdina jako Eisenhower nemohl řídit jaderný arzenál Ameriky , nebýt shochope získat jasnou odpovědˇ z Pentagonu, jak potom mohli dosáhnout něčeho podobného prezidenti Truman, Kennedy, Johnson nebo Nixon?

4. Moc. Utajení, bohatství a nezávislost dohromady tvoří moc. Postupem času získal narodní bezpečnostní stát přístup k nejpokročilejším technologiím světa, zamezil veřejnosti přístup na miliony akrů půdy, získal neomezenou moc špehovat na americké půdě i mimo, uskutečnil veřejné nebo tajné operace proti jiným zemím a vedl války bez opravdového dohledu ze strany médií. Na domácí půdě si zachovává moc nad zvolenými veřejnými činiteli a komunitami, kteří doufají v přístup k miliardám dolarů určených na obranu.

5. Pokrytectví. Klamání tvoří hlavní součást válčení a jestliže výhra je to jediné na čem záleží, potom běžné mravní zásady bežných občanů se stávájí překážkou. Příkladů, kdy skupiny národní bezpečnosti lhaly veřejnosti, je příliš mnoho k tomu, abychom je zde shrnuli, ale jsou uveřejněny v dalších kapitolách."


[Pokud budete chtít, na stránkách Keyhole Publishing si lze přečíst vybrané kapitoly této knihy.]