30 května 2008

Tajná historie světa, člověk adamský a biologická brána (organic portal - OP)

Je tu pokračování recenze knihy Tajná historie světa. Minule došlo na krátké představení, dnes pokračujeme s přehledem některých témat této knihy. Hlavní zaměření bude na téma dvou ras-druhů člověka na Zemi. Zatím jde jen o úvod a v budoucnu dojde na hlubší probrání.

Tajná historie světa obsahuje deset kapitol a úvod, ve kterém se detailně probírá fenomén COINTELPRO a Vzestup-transformace. Prní kapitola zkoumá legendy Svatého grálu, účel alchymie, hledání pravdy, a učení Gurfjieffa a Mouravieffa. V druhé kapitole se probírá „chemie alchymie“, ve které jsou zahrnuty funkce a změny v DNA. Třetí kapitola dále rozvádí téma Svatého grálu a představuje pojem „teror historie“. „Hyperdimenzionální realita“ je téma čtvrté kapitoly, kde se probírají otázky času, dimenzí a fenoménu PSI. Další tři kapitoly se zabývají historií, katastrofami, starodávnými civilizacemi (včetně Atlantidy), šamanismem, neideintifikovatelnými létajícími předměty, kamennou technologií a kulturou a Kamelotem a příběhem/tajemstvím Percevala. Zbývající tři kapitoly se detailně zaměřují na téma bible a Archu úmluvy, Atlatida versus Atény, Semité a Sargon, otázku víry a nové naděje, a strom života. Knight-Jaczyk se v poslední kapitole věnuje záležitosti Da Vinciho kódu a Fulcanelliho záhadou.

Co je to COINTELPRO?

COINTELPRO je důležitý termín a čtenáři by s ním měli být seznámeni, neboť Knight-Jadcyzk v průběhu své knihy často používá tento termín, a protože aktivity COINTELPRO v současné době vychylují a korumpují směr, kterým se lidstvo ubírá. Termín „COINTELPRO“ je zkratka pro „Counter Intelligence Program“ [v češtině kontrašpionání program], tedy „tajný program FBI..., který měl vymýtit ´radikální´politickou opozici uvnitř USA [a dále zahrnuje] psychologické operace na vysokých úrovních, založené specificky pro směrování ´ideologických trendů´- veřejného mínění, atd“ (str. 8). Tato druhotná funkce COINTELPRO je rozhodující, neboť jejím záměrem je vytvářet dezinformace, též známé jako nepravdivé informace a lži, které mají být šířeny v případě, kdy se určití lidé vydají směrem k odhalení ´citlivé´pravdy, buď o jisté skupině nebo skrytém programu. Záměrem COINTELPRO je, aby lidé jejich dezinformaci uvěřili a jednoduše ´odešli´. To se obzvlášť vztahuje na případy, kdy lidé hledají odpovědi v souvislosti s neideintifikovatelnými létajícími předměty, mimozemšťany nebo jiným ´paranormálním´ fenoménem. Knight-Jadczyk v následujícím úryvku objasňuje:

Svazky COINTELPRO ukazují, že vláda USA se zaměřila na dlouhou řadu náboženských, odborářských a společenských skupin, které se stavěly proti programu vlády, a tedy je pouze logické předpokládat, že ten samý druh operace bude vytvořen pro zakrytí ´programu mimozemšťanů´. Takováto teoretická COINTELPRO operace by mnohé vysvětlovala, například proč upřímný badatel fenoménu UFO, který vstoupí do této oblasti, narazí pouze na lži, lži a opěž lži, zmatek a dezinformace. To je rozhodně znamení probíhající operace COINTELPRO (str. 10-11)

Pokud pochopíme aktivity COINTELPRO, čtenář bude schopen opravdu vidět to, co se děje v dnešních světových událostech. Je nutné naučit se rozproznávat pravdivé informace od nepravdivých, obzvlášť pokud jde o propagované dezinformace jistými skupinami pod kontrolou COINTELPRO. Občas, pokud dojde k vyhrocení situace, je tato operace schopna čehokoli, jen aby dosáhla svého cíle. Autorka dále uvádí: „Těch několik profesionálů, kteří otevřeně vystoupili proti hysterii [propagované náboženskými fundamentalisty] byli systematicky napadáni a zdiskreditováni vládními agenturami a soukromými organizacemi. (...) Pokud nejsou schopni vás zkorumpovat, zabijí vás, a pokud vás zkorumpují, stejně vás zabijí, to aby jste neměli šanci si to rozmyslet a odvolat své odvolání, jako to udělal Jacque de Molay poté, co byli zničeni templáři. Ti, kdo se přiblíží ke klubku zmijí, jsou jak se zdá obecně podrobeni novému „přístupu“. A tento přístup je tou nejvyšší zradou ze všech. (str. 17, 19)

COINTELPRO má velký počet ´agentů´ uvnitř Human Potential Movement (hnutí lidského potenciálu) nebo skupin New Age, stejně tak v dalších respektovaných organizacích, jejichž cílem je vštěpit nepravdivé pohádky těm pravým jednotlivcům. To, že nejsme schopni objevit plnou pravdu, ať už o neideintifikovatelných létajících předmětech, nebo jinému paranormálnímu fenoménu, je výsledek každodenní úspěšnosti záměru COINTELPRO. ...

Co je Hyperdimenzionální realita?

... Čtvrtá kapitola Tajné historie světa je věnována tomuto tématu, jehož základem je jednoduše řečeno „myšlenka, že svět ve kterém žijeme, je jistou ´formou´ či též odrazem, nebo ´druhou stranou´ jiného světa, který existoval na vyšší úrovni“ (str. 123). Tento pojem může být pro mnohé čtenáře ... obtížně uchopitelný a může způsobit značný bolehlav, ale jedná se o velmi důležitý pojem, neboť díky němu je možné dosáhnout pochopení podstaty naší reality, tedy že naše realita je projekcí v hyperdimenzionální realitě. I obecné pochopení tohoto pojmu zcela určitě změní pohled na naší realitu, přestože toto téma se vymyká uchopení, neboť naše úroveň chápání na to nestačí. To vede k otázkám typu zda je naše realita jedinou realitou? Kolik realit existuje? Sníme nebo jsme my snem někoho jiného? Podobné otázky mohou mít matoucí efekt na naše myšlení. Hyperdimenzionální realita, nebo také hyperdimenzionální fyzika, je pojem, který se používá v oboru kvantové fyziky. Spolu s tímto pojmem se autorka dále věnuje otázce „času“ a linearitě:

„V naší geometrii definujeme bod jako nekonečně malý úsek na přímce. Přímka je nekonečně malý průřez roviny a rovina je nekonečně malá část tělesa. Tudíž naše trojrozměrná realita musí být definována jako nekonečně malá část čtyř-rozměrného tělesa – tedy sféra pocentionálních rozměrů mimo třírozměrné uvažování (str. 125).

Naší realitu považujeme za lineární, kde pohyb v čase ubíhá jako přímá čára a stejně tak to je s naším myšlením. Způsob, kterým vnímáme čas, je součástí naší lineární reality. Nicméně hyperdimenzionální realita nezahrnuje pojem lineárnosti a může mít odlišné mechanické fungování času. Autorka v této kapitole dále prozkoumala témata matematických dimenzí, dimenzionální myšlení a otázku vnímání a Einsteinovy teorie jako součást chápání hyperdimenzionální reality.


Než budeme pokračovat dále, je třeba zmínit několik věcí, než dojde na představení velmi důležitého tématu biologických bran - organic portals - OPs. Jedná se o delikátní záležitost. Pokud je na tomto světě něco jisté, pak to že vymyšlené rozdíly mezi lidmi, ať už viditelné nebo neviditelné, opravdové nebo pouze v představách, budou vždy někým použity k diskriminaci proti těm „druhým“, k jejich dotlačení do hierarchiií, ve kterých ti „druzí“ budou sloužit.

Záměrem tohoto tématu není přilít olej do ohně do debaty „my proti nim“. Zájmem je dosáhnout hlubšího porozumění, které toto téma přináší, abychom mohli viděli jak svět opravdu funguje. Pojem biologické brány (organic portal- OP) odstraní jeden z nejdůležitějších závojů reality, závoj který zabraňuje porozumět a přijmout. V žádném případě není úmyslem tohoto materiálu vybudovat bariéry, které vyústí v elitářství, neshodu nebo agresivní separatismus.

Dále nejde o to vytvářet seznamy pro zaškatulkování, hrát si na „najděte biologickou bránu“, ale aby tato práce sloužila jako bod, ze kterého může jednotlivec začít na sobě pracovat.

Zaujmout postoj „najděte biologickou bránu - OP“ znamená zaujmout postoj někoho, kdo si myslí že nějakou duši již mají. To je ten samý arogantní omyl jaki u těch, kteří chtějí abychom si myleli, že „všichni jsme jeden“, což je většinou myšleno ve smylu bychom se nesoustředili na zlo tohoto světa. Takto se stavíme na úroveň boha, který má moc nakládat se životy a významy, s použitím dvou slov: biologická brána – OP.

Myslet si, že OP může být jednoduše identifikován znamená zveličovat rozdíly mezi námi a ostatními.

Zvolit si označování jednotlivců jako hlavní součást práce, je podle mého názoru, svedení z cesty opravdové a těžké práce na sobě, práce kdy se snažíme odhodit naše iluze, spíš než vytvářet iluzorní světy „nadřazenosti“.

Není třeba zachraňovat svět, nebo se proti němu bouřit. Je takový jaký je. Naše práce je porozumět jaký je, ukázat druhým jaký je, VIDĚT, ale neočekávat jaký by měl být.

Nyní tedy krátké odbočení do vysvětlivek:

Člověk Adamský

V Mouravieffově knize Gnosis, se toto označení vztahuje na lidskou bytost, která má individualizovanou duši. Takový člověk vlastní, alespoň potencionálně, tak zvaná vyšší emocionální a vyšší intelektuální centra. Pro adamského člověka je ezoterická práce možná a má smysl.

Slovo adamský se vztahuje k příběhu o pádu z ráje-Edenu. Člověk adamský v minulosti zažil edenský stav a nese si, alespoň podvědomě, mlhavou rasovou vzpomínku na tento zlatý věk. To může vyústit v hledání duchovního smyslu. Duchovní cesta adamského člověka je symbolizována biblickou alegorií o marnotratném synovi, ve které vzdálená země odpovídá současné Zemi.

Za normálních podmínek v podstatě nelze rozlišit mezi člověkem adamským a před-adamským. Genetickým promícháním došlo k tomu, že kterýkoliv typ se může vystkytovat v jedné rodině.

Mouravieff ve III. Knize Gnosis pojednává o tom, co nazývá „před-adamské lidstvo“ a „adamské lidstvo.“ Zde je několik ukázek toho, o čem Mouravieff na toto téma hovořil:

V prvním dile ‘Gnosis' se již několikrát odkazovalo na soužití dvou v podstatě rozdílných ras: jedna je rasou Mužů, druhá je rasou antropoidů. Je třeba zdůraznit fakt, že z ezoterického pohledu nemá toto druhé označení žádný hanlivý význam.

… Písmo svaté obsahuje více než jeden odkaz na soužití těchto dvou lidstev – která jsou nyní stejná podobou, ale odlišné podstatou. Je možné dokonce prohlásit, že celá dramatická historie lidstva, od pádu Adama až do dnešního dne, bez vyloučení možnosti nové éry, je zastíněna soužitím těchto dvou lidských ras, jejichž rozdělení nastane až u posledního soudu. (str. 107)

Lidský plevel [užité v biblické terminologii], antropoidní rasa, jsou potomci před-adamského lidstva. Hlavní rozdíl mezi dnešním před-adamským člověkem a adamským člověkem – rozdíl, který nelze vnímat smysly – je, že první nevlastní vyvinutá vyšší centra, která existují u druhého, přestože přístup byl od jeho bdělého vědomí odříznut během pádu, a tyto centra mu nabízejí skutečnou možnost ezoterické evoluce. Mimoto jsou obě rasy stejné: mají stejná nižší centra, stejnou strukturu osobnosti a stejné fyzické tělo, které je často silnější u před-adamského člověka než u adamského; ohledně krásy by se nemělo zapomínat, že před-adamský muž a žena byli stvoření Bohem během šestého dne, k jeho obrazu, a dcery této rasy byly krásné. (str. 108-109)

Tím, že se ztotožnil s ‘Já' své osobnosti, ztratil Adam vědomí o svém pravém ‘Já' a tím spadl z ráje, který byl jeho původním domovem, do stejných podmínek před-adamského lidstva… Tyto dvě lidstva, která pocházejí ze dvou odlišných tvůrčích procesů, se později smísili na úrovni pozemského biologického života … Od té doby se soužití těchto dvou typů, a konkurence která tímto vznikla, stalo normou…kterou je možné vidět napříč stoletímí, i v naší době, kdy adamští lidé, v jejich popádovém stavu, obecně byli a jsou vůči před-adamským lidem v podřadném postavení.

…Prozatím se omezíme na zopakování, že současný adamský člověk, který ztratil kontakt se svými vyššími centry a tudíž se svým pravým ‘Já', prakticky vypadá stejně jako jeho před-adamský protějšek. Nicméně, narozdíl od toho druhého, má stále svá vyšší centra, která zaručují možnost následovat ezoterickou evoluci. Před-adamskému člověku je v současné době tato možnost upřena, ale bude mu dána, pokud se adamské lidstvo během doby ducha svatého vyvine tak jak má,. (str. 129)

Biologická brána (Organic portal - OP)

V knize Gnosis, představuje Mouravieff koncept dvou lidských ras. První z nich je člověk adamský a druhou je člověk před-adamský. Když Cassiopaeans odkazují na před-adamského člověka,.použili výrazu biologické brány.

Rozdíl mezi adamským a před-adamským člověkem je ten, že před-adamský člověk nemá individualizovanou duši. Ve všech jiných směrech je před-adamský člověk k nerozeznání od adamského člověka. Před-adamští lidé nemají tak zvaná vyšší centra. Pokud před-adamskému člověku přisuzujeme kvality duše, je třeba pamatovat, že to co vidíme u před-adamského člověka je pouze odraz duše adamského člověka, kdy tento odraz mylně považujeme za individualizovanou duši.

V přirozeném stavu věcí představuje před-adamský člověk mezikrok mezi hromadnou duší živočišného druhu, tak jak existuje v říši zvířat, a plně individualizovanou duší ezotericky vyvinutého člověka. Nicméně v současné době využívají síly SS ze 4. hustoty před-adamského člověka jako nástroj, který často vykolejuje pokusy o ezoterickou práci.

Před-adamský člověk je rodilý obyvatel současné Země třetí hustoty a není podřízený biblickému pádu. V jistém smyslu, před-adamští lidé zapadají lépe do tohoto světa než lidé adamští, kteří si nesou touhu nejasné vzpomínky edenského stavu.

Genetický fond lidstva je tak promíchán, že adamští a před-adamští lidé mohou existovat ve stejných rodinách a nelze využít žádného vnějšího testu k určení podstaty daného člověka. I když někdo potencionálně vlastní individualizovanou duši, nebude mezi ním a před-adamským člověkem skoro žádný rozdíl, pokud nezačne usilovat o ezoterický vývoj.

Psychopati jsou podle Cassiopaeans „porouchaní před-adamští lidé.“

[Název organic portal je jednoduše „techničtější“ název toho, o čem psal Mouravieff, a je používán jak v materiálu Cassiopaea, tak v dalším výzkumu QFS]

Zpět ke knize Tajná historie:

Dva druhy člověka na Zemi?

Knight-Jadczyk dále píše o dvou rozdílných lidských rasách, které žijí na Zemi.... . Jak se může lidstvo skládat ze dvou rozdílných ras, zní logická otázka. V této otázce autorka čerpá z práce Borise Mouravieffa, který se zabýval otázkou lidstva před-adamského a adamského, a dále Fulcanelli a jeho „primitivní chiliasmus“. Stručně řečeno, adamská lidská rasa si nese „plnou výbavu DNA“ a je napojena na „svá funkční vyšší centra“, zatímco před-adamské lidstvo „nemá možnost dosáhnout vyšších center, neboť nemá potřebnou výbavu DNA“ (str. 154). Problémem je, že jen na základě vnějšího zdání nelze rozlišovat mezi bytostí před-adamskou a adamskou, protože obě rasy jsou promíchané a rozpoznat je lze pouze prostřednictvím bystrého a dlouhého pozorování. Knight-Jadczyk dále uvádí:

„DNA těchto dvou ras je tak promíchaná, že obě rasy lze nalézt v jedné rodině. Tvůj bratr, sestra, matka, otec, dcera nebo syn. Ne někdo „jiný“ na druhé straně světa nebo na druhé straně ulice, uctívající jiného boha nebo s odlišnou barvou kůže. Může to být někdo s kým žijete a sdílíte každý den vašeho života, a je-li tomu tak, pak mají jeden jediný důvod proč tu jsou, odčerpávat energii, rozptylovat a odklánět bytost s duší [nebo adamskou] od vývoje. A také je důležité poznamenat, že to není „vědomé“. Tito jednotlivci si tuto skutečnost, že nemají „vyšší centra“ NEUVĚDOMUJÍ asi tak, jako ti kteří je mají, tedy jediný rozdíl mezi nimi může být, že ti druzí mohou pocíťovat jistý „nebostatek“ v jejich životě. ...

Proč je tato kniha důležitá?

Tato kniha obsahuje velké množství výzkumu a literatury a více než šestnáct stránek bibliografie. Tato kontroverzní kniha tudíž není výplodem autorčiny fantazie. S použitím vědecké metody, spolu s dlouholetým výzkumem, skládá dílky naší reality. Takto odkrývá velké množství informací, o kterých širší veřejnost dříve nevěděla.

Díky Tajné historii světa je možné pochopit skrytou povahu naší reality, a najít tak cestu ven z nadvlády nelidskosti.

Zdroje. The Secret History of the World - A Book Review, glossary.cassiopaea.com, praxisinstitute.net/

23 května 2008

Rostoucí ceny ropy

Cena ropy neustále stoupá.

Ropa: Barel za 135 USD. Předpovědi odborníků jsou černé

New York –

Cena ropy od středy vylétla o čtyři dolary a překonala tak další magickou hranici 135 USD za barel.

Její cena se na newyorské burze zastavila na 135,04 dolarech. Před rokem přitom byla ropa o téměř 40 dolarů levnější. Informoval o tom server BBC.

Rychlý skok ceny je při tom způsoben hlavně nižší těžbou, než jakou předpovídali odborníci. Svou úlohu však sehrál i stále oslabující americký dolar.

Odborníci: Těžba bude klesat, vzestup cen nelze předpovídat

Varování před dalším růstem cen ropy vydala Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Podle ní bude vývoj těžby ropy jiný, než odborníci dosud předpovídali. Oficiální výsledky průzkumu 400 největších ropných polí agentura však zveřejní až v listopadu.

Již teď je ale podle deníku Wall Street Journal z průběžných výsledků jisté, že těžba nebude mírně stoupat, ale naopak spíše klesat. V lepším případě pak stagnovat.

Každopádně ale nebude schopna uspokojit poptávku, která prudce roste. Ceny tak budou nadále skokově růst.

"Nikdo není schopen předpovědět, kam až bude cena stoupat," komentoval pro BBC situaci Tatsuo Kageyama z Kanetsu Zaset Management v Tokiu.


Odůvodnění, že jde o krizi zásob ropy, není tou správnou odpovědí na vysoké ceny ropy. Žádný nedostatek ropy není. Proč tedy stoupají ceny? Problém je v neregulovaných komoditních trzích, chamtivosti, a ještě něčem jiném.

„Myslím že je velmi důležité si uvědomit, že světový růst spotřeby ropy není tak silný.“ David Kelly, vrchní marketingový stratég, J. P. Morgan Funds, The Washington Post, May 4, 2008

„...Je tu dostatek důkazů, že vysoký počet spekulací na současném trhu zásadně zvýšil ceny [ropy]” U.S. Senate Staff Report, The Role of Market Speculation in Rising Oil and Gas Prices (Vliv tržních spekulací na rostoucí ceny ropy a zemního plynu), 27. červen, 2006

Na konci dubna pořádala American Association of Petroleum Geologists (Americká společnost ropných geologů) každoroční banket v Dallasu, který je pouze pro „velká zvířata“ energetického průmyslu. Během tohoto setkání se vlivní a informovaní ředitelé shodli, že ceny ropy by měly začít klesat. S ohledem na postavení těchto lidí, kteří se shodli že ceny půjdou dolů, nikde není psáno, že se tak stane.

Jejich předpovědi mají své opodstatnění. Několik dní před jejich večeří oznámila investiční banka Lehman Brothers (LEH), že současný cenový nárůst ceny ropy rychle skončí. Michael Waldron, vrchní ropný stratég u té samé banky, byl citován v britském Daily Telegraph z 24 dubna: „[Zásoby ropy] rostou rychleji než růst poptávky.“ Waldron dále dodal, že „Zásoby stoupají od začátku roku. Saudské ropné pole Khursaniya bylo právě otevřeno, s produkcí 500 000 barelů za den, a nová ropné pole Khurais zahájí příští rok produkci a dodá další 1.2 miliony barelů za den.“

Během Bushovy návtěvy Saúdské Arábie, nebylo nikde nic zmíněno o otevírání nových ropných polí. Zprávy pouze informovaly, že Bush žádal o víc ropy a Saudi mu řekli že jí je dostatek.

Už se cítíte zmanipulováni?

Žádné fronty u pump

Měsíc před vydáním zprávy od Energy Information Agency (EIA), která vyšla 7 května, se zásoby ropy v USA vyšplhaly na 11 milionů barelů. Od 1. ledna stouply zásoby o 33 milionů barelů. Ve stejnou dobu hlásil MasterCard (MA), že poptávka po benzínu klesla o 5.8%, zatímco americká vláda naznačovala, že spotřeba benzínu klesla okolo 6%.

Rafinérie v USA snižily využití své kapacity na 85%. Před rokem byla kapacita využita z 89%, a to v sezóně, kdy se produkce normálně pohybuje okolo 95%. I přes sníženou kapacitu rafinérií EIA uvedla, že USA. se podařilo přidat do zásob dalších 800 000 barelů benzínu. American Petroleum Institute (Americký ropný institut) uvádí nárůst o 1.4 milionů barelů. Pointou je, že žádná z těchto organizací nepolemizuje s nárůstem zábob benzínu v USA., jde jenom o to o kolik.

EIA před několika dny vydala Short Term Energy Outlook report (měsíční zprávu o krátkodobém energetickém výhledu), ve které došla k závěru, že se v USA během roku 2008 očekává pokles poptávky po ropě o 190 000 barelů za den. Spotřeba Číny vzroste podle odhadů o pouhých 400 000 barelů za den, což je stěží ten prudký nárůst spotřeby, ze kterého je Čína v médiích obviňována. Minulý rok Čína importovala 3.2 milionů barelů za den, a její odhadovaná spotřeba činila celkem 7 milionů barelů za den. V porovnání, USA spotřebuje kolem 20.7 milionů barelů za den.

Zpráva z 8 května od Oil Movements, což je britská společnost, která sleduje pohyb ropných dodávek po celém světě, dokazuje že množství tranzitní ropy na moři je vysoké. Téměř v každé kategorii je výše dodávek vyšší než v minulém roce.

Jak tedy vysvětlíme zprávu od Reuters ze 6 května, že Goldman Sachs ohlásil, že cena ropy může během příštích 6 až 24 měsíců vyšplhat až na $200 za barel? S tímto odhadem nesouhlasil téměř žádný ropný analytik, přesto během příštích dvou dnů bylo $200 za barel ropy hlavní zprávou. Arjun Murti, energetický stratég u Goldman Sachs, svaloval vinu na velmi naléhavou poptávku z Číny a Středního východu, spolu s jeho přesvědčením, že Střední východ se blíží k maximu produkce ropy.

Murtiho předpověď není podporována krátkodobým energitickým výhledem od EIA, ani zprávou od Lehman Brothers, která vyšla 10 dní předtím. A pokud jde o Střední východ, kterému má docházet ropa, zvažte následující věc.

Bloomberg vydal 2 května zprávu, že Irán opět skladuje ropu na tankerech v Perském zálivu, protože na pevnině nemá místo v cisternách, ve kterých ropa čeká na kupce. Saúdská Arábie dále zvýšila slevu na surovou kyselou ropu Arabian Heavy na $7.45. To nezní jako by měli opravdový problém s tímto druhem ropy.

Zprávy v médiích, během posledních pěti let, předpovídají blížící se energetickou apokalypsu. Ale tyto zprávy neodhalují své zdroje – které většinou pocházejí od jednotlivců, kteří jsou úzce spojeni s trhem termínovaných komodit.

Například, Goldman Sach byl jedním z partnerů, kteří založili online komoditní burzu, Mezikontinentální burza (Intercontinental Exchange - ICE). ICE se stala terčem pozornosti nedávného vyšetřování Kongresu (v Senate Permanent Subcommittee on Investigations' z 27 června, 2006, Staff Report a v House Committee on Energy & Commerce během minulého prosince). Tato vyšetřování se zaměřila na neregulované obchodování s energetickými termínovanými obchody. Obě došly k závěru, že prudký nárůst cen energií do závratných výšek, je způsoben přílivem obchodů ve výši miliard dolarů, v oblasti termínovaných obchodů s ropou a zemním plynem, které probíhají na ICE – ICE není regulována dozorčím úřadem USA pro komoditní termínovaný obchod (Commodities Futures Trading Commission).

Jak jasně dokazuje citace na začátku, americký Senát ve své zprávě z roku 2006 vyzdvihl, že rezervy ropy (nezahrnující strategickou ropnou rezervu - Strategic Petroleum Reserve) jsou nejvyšší během posledních 20 let. Proto neexistuje jakýkoliv nedostatek ropy. To také potrdil článek, který vyšel v Reuters 10 ledna 2007, ve kterém byl citován Tony Nunan, risk manažer u Mitsubishi: Je tu problém s krátkodobou nadměrnou zásobou [ropy].” Ano, problém s nadměrnou zásobou na podzim roku 2006.

To není zrovna to co denně slyšíme. Místo toho jsme bombardováni zprávami a analýzami, které ospravedlňují vysoké ceny ropy. „Teroristický příplatek“ na každý barel ropy, rostoucí spotřeba v Číně a Indii, problémy v Nigérii, vybuchující irácké ropovody, další válka na Středním východě, varování o ropném vrcholu, „rychle rostoucí poptávka“ benzínu v USA, slabý dolar, atd.

Přesto je v sázce mnoho. Cena ropy má vliv na ceny potravin. Brzo dojde na to, že se rodiny budou muset rozhodnout, zda svou výplatu utratí za jídlo, nebo zaplatí nájem a dluhy.

A dále, je to jen chamtivost, nebo je tu další faktor, který motivuje mocné, aby hromadily zásoby ropy, budovali trezory se semeny a další nenahraditelné přírodní zdroje? Jsou ochotní riskovat vzpouru naštvaných, hladových daňových poplatníků, nebo si myslí že např. americké obyvatelstvo je již pod úplnou kontrolou? Proč je vůbec taková úroveň kontroly třeba? Může to mít něco společného s blížící se vesmírnou katastrofou, o které elity moc dobře vědí?


Zdroj: The Reason for High Oil Prices

21 května 2008

Tajná historie světa aneb jak se dostat ven živý – recenze knihy


The Secret History of The World and How To Get Out Alive

[Tajná historie světa aneb jak se dostat ven živý].

První recenze je přímo je ze stránek nakladatelství Red Pill Press:

Kdybyste slyšeli pravdu, uvěřili byste jí? Pradávné civilizace. Hyperdimenzionální reality. Změny DNA. Biblické konspirace. Co je realita? Co je dezinformace?

The Secret History of The World and How To Get Out Alive je definitivní knihou skutečných odpovědí, kde pravda je podivnější než fikce. Aby pronikla závojem naší reality, Laura Knight-Jadczyk, manželka mezinárodně známého fyzika Arkadiusze Jadczyka, který je expertem v oboru hyperdimenzionální fyziky, čerpá z vědeckého výzkumu i mysticismu. V důsledku ohrožení jejího života od agentů a agentur známých či neznámých, opustila Laura Spojené státy, aby žila ve Francii, kde úzce spolupracuje s Patrickem Rivérem, studentem Eugenea Canselieta, který byl jediným žákem legendárního alchymisty Fulcanelliho.

S brilantním humorem a moudrostí pokračuje tam, kde Fulcanelli skončil, a sdílí více než třicel let výzkumu, aby vůbec poprvé odhalila Velké dílo [The Great work] a ezoterickou vědu pradávných civilizací způsobem, který je přístupný jak badatelům tak i běžným lidem.

Konspirace existují již od časů Kaina a Ábela. Historická fakta byla upravena, aby podporovala iluze. Otázka, kterou si dnes pokládáme je, zda dostatečný počet lidí prohlédne skrz toto klamání, čímž vytvoří protisměrnou sílu pozitivní změny – zlato lidstva – pro blížící se časy makro-kosmického kvantového posunu. Laura přesvědčivě argumentuje, na základě odkrytí nehlubších ezoterických tajemství, že naše doba je časem potencionálního přechodu, mimořádná příležitost pro obnovení jednotlívé i kolektivní: kvantový posun vědomí, který může být zrodem opravdové tvořivosti v oborech vědy, umění a duchovnosti. Tajná historie světa nám umožňuje znovu definovat naší interpretaci vesmíru, historie a kultury proto, abychom našli cestu napříč dnešní temnotou. Tímto způsobem nám Laura Knight-Jadczyk ukazuje, jak můžeme doslova posunout možnosti ohledně veškerých našich možných budoucností.

S více než 850 stranami fascinujícího čtení, Tajná historie světa je rychle označována za klasické dílo, s vážným významem pro osud lidské rasy. Autorka bortí formou uceleného vyprávění, na základě pečlivého výzkumu faktů a čísel, dlouhodobý tradiční pohled na náboženství, filozofii, legendu Grálu, vědy a alchymii, a naznačuje existenci starodávné techno-duchovnosti zlatého věku, která zahrnovala nadvládu nad prostorem a časem: svatý grál, kámen mudrců, skutečný proces vzestupu. Laura poskytuje důkazy o pokročilé úrovni vědecké a metafyzické vyspělosti, kterou disponovala tato největší ze všech ztracených starověkých civilizací – vyspělá do té míry, že doplňky civilizace, tak jak je známe dnes, nebyly třeba, což vysvětluje nedostatek „důkazů“ o existenci civilizace tak ji je známe. Autorčina suverénní syntéza odhaluje zprávu v lahvi rezervovanou pro lidstvo, včetně kosmologie a mysticizmu lidstva před Pádem kdy, jak nám praví starobylé texty, člověk kráčel a rozmlouval s bohy. Laura ukazuje, že blížící se posun je bodem v nesmírném kosmologickém cyklu, kdy lidstvo – nebo alespoň část lidstva – má možnost znovu získat své postavení jako dítě rytíře ve zlatém věku.

Pokud kdy existovala kniha, která může najít odpověď na otázky těch, kteří hledají Pravdu v duchovní divočině tohoto světa, potom Tajná historie světa je zajisté touto knihou.

Další recenze je od člena fóra SOTT.net, Prayers for Rain, která je na stránkách Amazon.com:

Laura Knight-Jadczyk je americká badatelka a autorka článků a prací o povaze naší reality.

Vášnivě se zabývající historií a mýty, které formovaly naši civilizaci, Laura Knight-Jadczyk se více než 30 let věnuje svému pátrání: pátrání po pravdě. Od roku 2003 žije spolu se svým manželem, renomovaným fyzikem Arkadiuszem Jadczykem, ve Francii kde pokračuje ve svém pátrání na stránkách Znamení časů (Signs of the Times - SOTT), formou analýzy ve světle objektivity mezinárodních zpráv, spolu s týmem badatelů a spolupracovníků. Knight-Jadczyk je autorkou několika prací, včetně „9/11 the Ultimate Truth“ (9/11 definitivní pravda), která je výsledkem usilovného a precizního výzkumu událostí 11. září, kde Laura usiluje odhalit současné dezinformace ve většině běžných a i tak zvaných alternativních médiích.

Lauřina práce je pro ty čtenáře, kteří, vyčerpáni jim denně servírovanou lží, se nebojí být otřeseni realitou faktů.

Kniha Tajná historie světa, výsledek 30 let práce a výzkumu, nabízí hloubkovou analýzu bible a mýtů (zejména příběhů Grálu), i archeologických objevů, které dokazují existenci vysoce pokročilé starodávné civilizace, která zmizela v důsledku ohromného kataklyzmatu. Četné zaznamenané důkazy vedou k formuolaci teorie o cyklických katastrofách, které pravidelně ovlivňují planetu, a to během různých časových období.

Tato teorie také proti sobě staví dva rozdílné pohledy: tradiční židovsko-křesťanský pojem lineárního času a starodávný pojem nelineárního a cyklického času – pohled, který byl mezi lidmi v popředí před zrodem monoteistických náboženství.

Tato kniha je strhující a inspirující syntéza, která spojuje vědu, historii a ezotericismus, aby odhalila existenci pradávných zlatých věků požehnání - stav který může být znovu dosažen skrz dovršení Velkého díla, tak jak bylo definováno slavným alchymistou Fulcanellim a dalšími mistry jako Gurdžijev nebo Mouravieff.

Tato neuvěřitelná a skutečně unikátní práce osloví ty, kteří hledají opravdové odpovědi na otázky vztahující se k naší minulosti i budoucnosti lidstva.

Toto je kniha, která dává SMYSL... a to je v dnešní době vzácné.


Příště pokračování přehledu hlavních témat v této knize:

POKRAČOVÁNÍ: Tajná historie světa, člověk adamský a biologická brána (organic portal - OP)

10 května 2008

08 května 2008

Tajná historie

Další pokračování ezoterického přehledu:

Tajná Historie

Tato kniha od Laury Knight-Jadczyk, je obsáhlým přehledem jejího výzkumu v oblasti mytologie, archeologie, tradic a historie. Tato kniha dále pojednává o astronomií a důkazech o strarodávných kataklizmatech. Účelem knihy je poskládat dohromady víceoborový pohled na lidskou historii a její překroucení, ke kterému došlo za účelem dosažení kontroly.

Hlavní témata v Tajné Historii:

Realita, tak jak je vnímána člověkem, je pouze průřez v širší, hyperdimenzionální realitě, jejíž ozvěny se nacházejí v mytololgii, fenoménu UFO, dlouhodobých směrech vývoje historie, náboženství a politice. Tato širší realita, která je obydlena různorodými, častečně hmotnými bytostmi, ve skutečnosti tvoří systém kontroly [control system], který se lidstvu zjevuje prostřednictvím náboženství a jiných podobných vlivů. Historie se skládá z cyklů. Tyto cykly jsou odděleny celosvětovými katastrofami, ke kterým dochází víceméně pravidelně. Také civilizace jsou podřízené cyklům růstu a úpadku. Na lidskou zkušenost lze nahlížet ve srovnání se smyčkami uvnitř smyček, v podstatě stále se opakujících témat. Mýtus Grálu, legendy řecké antiky a další přetrvávající mýtická témata, jsou pravděpodobně ozvěny dřívějších, původních zapomenutých událostí a osob. Tyto mýty jsou výsledkem opakované hystorizace mýtu a mytizace historie, přesto mohou obsahovat stopy ke skutečné starodávné vědě a znalostem přírody, které existovaly v paradigmatu, které se zásadně lišilo od toho dnešního, známého v podobě institucionalizované vědy. Zbytky tohoto vědění lze vidět na místech evropských megalitů, v pyramidách na různých místech světa a dalších artefaktech. Toto vědění se týká, mimojiné, propojení mezi tímto a hyperdimenzionálním světem a způsob jakým vědomí pracuje v sousvislosti s tímto propojení. Legendy o tzv. velkém dílu alchemie, transformaci a vzestupu pravděpodobně pocházejí z tohoto vědění.

V období okolo začátku naší současné zaznamenané historie, zhruba před 4000 a 6000 lety a dříve, došlo k náhlé kulturní změně. V této změně bylo archaické šamanství nahrazeno formalizovaným uctíváním monoteistického boha. To vedlo k další ztrátě znalosti starodávné vědy. Ozvěny této přeměny lze pozorovat v dnešní době, například v podobě uplnaťnění nároku na stát Izrael na základě Starého zákona.

Různá znamení signalizují, že se blíží konec přírodního cyklu. Znovuobjevení původní duchovní vědy, spojení člověka s hyperdimenzionální realitou obklopující Zemi, se může stát v budoucnosti nezbytným, pro odchod z opakujících se cyklů historie pro ty, kteří by pokračovali k jiným lekcím. Vesmírné okno příležitosti pro uskutečnění nové volby může být na cestě. Tajná historie spojuje širokou škálu nepřímých důkazů, z mnoha různých oborů, a představuje přesvědčivý argument o falešnosti většiny obecně přijaté historie a nábožentví. Kniha obsahuje rozsáhlé odkazy.

Související témata: Vlna, Monoteismus

Zdroj: Cassiopaea glossary

Příště obsáhlejší recenze této důležité knihy.

03 května 2008

Skládání dílků mozaiky, č. 2: války, Orwellova noční můra a ohnivé koule

Poznámka: tento článek byl původně rozdělen do dvou částí. Pro zjednodušení byly obě části spojeny do jednoho.


Redaktoři z SOTT.net se pustili do úkolu pospojovat dohromady události, které spolu na první pohled nesouvisí. Před měsícem to byl článek ohledně setkání nejprominentnějších osobností pravé Osy Zla a jejich přesunů napříč světem.

Na SOTT. net se následně rozhodli, že z toho udělají skládání dílků mozaiky na pokračování a to ve víře, že to pomůže ke zorientování mezi lavinou informací, které se na nás řítí každý den. Dále to může pomoci odhalit směr a záměr vývoje, kterým se ubírájí řidiči autobusu zvaného planeta Země.

Soudě podle událostí v dubnu se zdá, že nás vezou přímo ke srázu, který se velmi rychle blíží.

Potravinová krize a znamení blížící se války: budoucnost je tu

Ti z vás kteří dávají pozor, si jistě všimli velkého množství zpráv v souvislosti s cenami potravin a jejich nedostatku, a kdy toto téma bylo zčásti okomentováno zde v nedávném ekonomickém komentáři. Prvním významným dílkem v mozaice je Haiti. Není vůbec překvapující, že události na Haiti byly v masových médiích zásadně zmírněny. Přesto se jedná o milník, vzhledem k tomu že před týdnem byl premiér Haiti propuštěn poté, co ceny potravin vyvolaly nepokoje. Ostatně toto je jinak téma, které by se hodilo pro ty apokaliptické sci-fi filmy, že ano?

A nebyli to pouze Haiťané kdo byl nespokojený. V Egyptě, zemi kde vláda nemusí čelit žádné, nebo jen zanedbatelné opozici, byla proběhla gererální stávka na protest proti rostoucím cenám potravin a nízkým mzdám. A opět je třeba zdůranit, že řeč je o základních potravinách jako je chleba nebo olej.

Jak bylo výše zmíněno, nejde o ojedinělé prípady, ale o celosvětový vývoj. V souvislosti s Egyptem a Haiti by se dále měly zmínit Kamerun, Pobřeží Slonoviny, Mauritánie, Etiopie, Madagaskar, Filipíny a Indonésie. Nejde o žádné tajemství; ve skutečnosti Dominique Strauss-Kahn, předseda Mezinárodního Měnového Fondu, již dříve hovořil o možnosti pádu vlád a potravinových válkách (mimochodem z jeho strany jde o pokrytectví, neboť MMF je jedním z hlavních viníků, který se podílí na světové nerovnosti mezi bohatými a chudými). Jak prohlásil francouzský prezident Nicolas Sarkozy, 37 zemí se potýká se závažnou potravinovou krizí”, kdy od poloviny roku 2007 stouply ceny potravin o 40 procent. Světová banka odhaduje, že během posledních tří let vzrostly světové ceny potravin o 80 procent. Je znepokojující, že během posledního týdne vyskočil světový standard cen rýže o 10 procent, tudíž můžeme očekávat že bude hůř.

Jako vždy, chudí jsou mezi prvními kdo je zasažen. Ale to se může rychle změnit, neboť tu jsou známky, že krize směřuje do rozvinutých zemí” jako jsou Japonsko a USA.

Podle Světového poravinového programu OSN,

„Je stále těžší sehnat potraviny,“ informovala Nicole Menage, ředitelka Římské centrály úřadu pro nákup potravin pod SPP. „Mnoho zemí zavedlo omezení vývozu potravin, v Asii, Africe a Latinské Americe.“

Co za tím stojí?

Spisovatel a aktivista Raj Patel v nedávném rozhovoru vysvětluje:

Ohledně cen potravin tu jsou dva druhy událostí, o kterých se můžeme bavit.

První je ekonomická událost, kdy souhra náhod v podobě špatných sklizní a poptávky po mase v rozvojových zemích, má za následek přesměrování spotřeby obilí; vysoká cena ropy, která žene nahoru ceny vstupů u potravin – zemědělství; a dále ve stejnou dobu dochází k prudkému nárůstu výroby biopaliv, tedy procesu ve které se pěstují paliva za účelem – promiňte pěstují potraviny za účelem jejich spálení namísto konzumace. Každý z těchto ekonomických faktorů žene ceny potravin nahoru.

Jak ironické, že rétorika o globálním oteplování nyní vede k hladovějícímu světu prostřednictvím biopaliv. Jedná se o pouhé selhání nebo šlo o úmyslnou taktiku? My volíme za druhé.


[EDIT: toto téma je spojené s otázkou změny klimatu, dnes obecně označované jako globální oteplování. Jak je každému již jasné, se světovým klimatem se něco děje. Otázkou zůstává, zda za to může lidstvo, s čímž je dále spojená otázka, zda se to dá vůbec zastavit. A pokud to nejde zastavit, bude se oteplovat dokud vše neroztaje, nebo se blíží další doba ledoví. Přesto že v obecném podvědomí (díky médiím a politikům.) je vše ohledně „globálního oteplování“ naprosto jasné, tedy v podvědomí lídí není žádných pochyb o tom, že následkem lidské aktivity se Země postupně otepluje, což povede ke katastrofálnímu oteplení. A dále pokud změníme náš způsob života, je možné tento proces zastavit. Přesto existuje mnoho pádných argumentů proti, které nasvědčují že vše je zcela jinak, a to že za globální změnou podnebí stojí příčiny, které lidstvo nemůže ovlivnit, a za druhé že spíš než oteplování se blíží další doba ledová. S tématem, že lidstvo může zastavit změny klimatu je spojené téma biopaliv, kdy se předpokládá, že tyto paliva nás zachrání před oteplováním. Ale bohužel, jak už začíná být jasné, důslekem odklonu potravin na výrobu paliv zemře mnoho lidí hlady. Ale nečekejte, že se v médiích objeví články o pravém důvodu této situace, vina bude svalována na přelidnění, změny stravovacích návyků, neúrodu atd. Každopadně pokud by se prokázalo, že změny klimatu nelze ovlivnit lidskou činností, strašení globálním oteplováním a obviňování lidstva, by ztratilo současný vliv na vývoj. O to horší by vše bylo, kdyby naši vůdci o všech těchto souvislostech věděli, což by z jejich strany znamenalo záměrnou genocidu velké části světové populace. Více na toto téma v dalších článcích o globální změně podnebí a možnosti katastrofy v podobě komet a asteroidů.]

Patel pokračuje:

Ale ve stejnou dobu je tu politick, dlouhodobější, událost a jedná se stav kdy státy byly donuceny zastavit podporu svých farmářů a například zastavit zásobování obilím, nebo zavřít obchody s dotovaným obilím. Na této dlouhodobější události se podílejí organizace jako je Světová banka, nebo Světová obchodní organizace, které mají pevnou vládu nad ekonomikami nejchudších zemí světa. Světová banka, Světová obchodní organizace, a do jisté míry Mezinárodní menový fond, svázaly těmto zemím ruce za záda tím, že je velmi pevně připoutaly k mezinárodní ekonomice s potravinami. Důsledkem čehož když začnou růst ceny potravin, nemají tyto ekonomiky mnoho východisek a žádný způsob jak se ekonomicky bránit.

Jinými slovy jde o krizi, která byla uměle vytvořena shora. Jde o groteskní zločin proti lidstvu – obzvlášť pokud uvážíme, jak členové elity obviňují v psychopatickém stylu samotné oběti, zatímco uměle vytvořená beznaděj dovedla od roku 1997 více než 166 000 indických farmářů k sebevraždě.

A jakoby to vše nebylo již dostatečně zvrácené, korporační giganti využívají této krize k ospravedlnění zrychlení přechodu ke geneticky modifikovaným potravinám, nabízeny jako řešení přestože to ve skutečnosti povede ke shoršení celkového problému.

Potravinová krize může být dalekosáhlejší a dlouhodobější díky dalšímu důvodu: klíčové druhy v potravinovém řetězci, které udržují ekosystém v chodu, mizí – některé z nich nevysvětlitelným způsobem. V tomto seznamu můžeme zahrnout včely, netopýry, vlaštovky, žáby and lososy [viz. článek v češtině] … . Někdy se použije strašák klimatických změn jako důvod, který za tím vším stojí. Je možné, že změna klimatu s tím má něco společného, ale v tomto bodě to nevíme (My raději hovoříme o klimatické změně, nebot’ tu jsou známky toho, že dochází k ochlazování spíš než k oteplování, více například Nejchladnější Velikonoce ve Velké Británii, Spokane, Montana, nejchladněji za 115 let, Nejchladnější únor v Kanadě za posledních 28 let, a Antarktické hlubinné moře se ochlazuje.) Jako takové je možné, že vymírání některých klíčových druhů není způsobeno lidskou aktivitou.

Ale i přesto nelze přehlédnout manipulaci světové ekonomiky, způsobenou elitou. Dále stojí za zmínku, že potravinová krize se kryje s nejnovějším nárůstem propagandy ohledně války proti teroru, která byla zřejmě navržena pro ospravelnění války proti Íránuu veřejnosti. Tím se dostáváme ke druhé skupině nedávných zpráv.

Válečné bubny

V podstatě, pokud se snažíme odhadnout úmysly elit, je bezpečnější věnovat pozornost činům než slovům. Přesto slova zůstávají důležitá pokud víme, že politikům a veřejným osobám obecně nejde o to mluvit pravdu, ale vytvářet konvenční moudrost. Může se stát, že čas od času odhalí své pravé úmysly, tedy pokud se jim to hodí, i když to bude vždy zahrnovat pro ně prospěšné překrucování. Své úmysly mouhou také odhalit neúmyslně, prostřednictvím přenesení svých činů nebo pohnutek na své cíle. Je ironické, že pro to dokonce existuje pojmenování – tzv. „spinning“ [manipulace s informacemi, vymýšlet si, nebo přímo lhát ] což znamená, že jako součást naší konvenční moudrosti jsme přijali, že politici tak docela nemluví pravdu, i když si lidé i nadále naivně myslí, že většina z toho bude pravdivá.

V každém případě pointou je, že lži a spinning mají svoji vlastní logiku: logiku propagandy. Takto se dá pochopit mnoho věcí a to tak, že budeme bedlivě pozorovat jejich slova. Nelze tudíž ignorovat nárůst válečné rétoriky a hrozeb mezi USA, Británií a Izraelem, a Íránem.

Výhružky bez jakéhokoliv opodstatnění by samy o sobě měly opačný účinek. Pokud se Írán oprávněně cítí být v ohrožení, potom v případě neokonzervativců a sionistů jde o vymýšlení si záminek. Tento měsíc nám nabídli další, kromě jejich obvyklého strašení „jadernými zbraněmi“. Asi nejpozoruhodnější je ta od generála Davida Patraeuse:

Minulý týden gen. David Petraeus, a správce zelené zóny Ryan Crocker, nachystali jeviště pro Bushův útok na íránský režim. 10. dubna zveřejnil Robert H. Reid z AP News tuto zprávu: „Jeden z nejvyšších amerických velitelů přesunul pozornost z al Kajdy na speciální jednotky” podporované Íránem, které nyní představují hlavní hrozbu… Tato změna byla vyslovena gen. Petraeusem, který Kongresu sdělil, že „bez kontroly budou tyto speciální skupiny představovat největší dlouhodobou hrozbu proti životaschopnosti irácké demokracie.”

Díky kouzlu manipulování slov, je nyní fantóm Al Kajdy, který byl nejdříve přesunut z Afgánistánu do Iráku, rozředěn do podoby „záhadných skupin” a sloučen s „íránskou hrozbou”. Petraeus má ale problém, protože ani v jeho surrealistické logice neexistuje způsob, jak sloučit jeho tvrzení s tvrzením íránských přestavitelů:

Íránští představitelé poprvé v sobotu potrvrdili, že jejich země hrála důležitou roli při zprostředkování nedávného příměří mezi iráckou vládou a protiamerickým ší'itským duchovním Mouktadou al-Sadrem.

Ší´itský Írán pomohl ukončit potyčky mezi vojáky irácké vlády a Sadrovou milicí Mahdího armády v zájmu ší´itské jednoty, řekl vysoce postavený státní činitel, který má Irák na starost.

Další položky které lze považovat jakou součást předehry k válce:

- Bushova administrativa potichu spustila ekonomickou válku proti Íránu, zjevně s úmyslem konečně proměnit tuto zemi „v další Gazu, nebo Irák pod ekonomickým embargem během 90. let, se zničujícím dopadem na ekonomiku a společnost“.

- Izrael oznámil, že se napojí na americký raketový systém včasného varování; zatímco jak Izrael tak Sýrie, provádějí vojenské zkoušky a cvičení.

- Kolují fámy, že Írán a USA již válčí prostřednictvím íránských Kurdů na hranici s Irákem.

- Kolovaly zprávy o požáru na íránském letišti Mehrabad, který mohl být způsoben defektem na cvičném letadle, které havarovalo nedaleko. Několik dní před tím došlo k výbuchu v mešitě íránského města Shiraz, kde zemřelo 12 osob a zraněno bylo více než 200. Zatímco íránští představitelé trvají na tom, že šlo o nehodu, nelze vyloučit politický motiv v souvislosti širšího kontextu války v blízké budoucí.

- Jane's Intelligence Review publikovalo dílo propagandy – podobné prezentaci Collina Powella v OSN před válkou v Iráku – kde se tvrdí, že na satelitních snímcích jsou důkazy „tajného prostoru, kde je podezření že Írán vyvíjí balistické střely dlouhého doletu, schopné zasáhnout cíle v Evropě”.

- Další věc, na kterou stojí za to v blízké budoucnosti soustředit pozornost: Na konci minulého měsíce, doporučil Izrael svým občanům, aby necestovali do těchto zemí: Kypr, Venezuela, Angola, Malajsie, Indonésie a Mauritánie. A nyní americké ministerstvo zahraničí zveřejnilo varování na cestování do Číny, ve kterém varuje občany, že „jakákoliv větší veřejná akce, jako například blížící se olympiáda, může představovat vhodný cíl pro teroristy… Je tu zvýšené riziko, že extremistické skupiny v dohledné době uskuteční teroristické akce v Číně.” Na podobná znamení bychom měli pohlížet v kontextu propagandy teroru, přesto je možné že se jedná o stopu ohledně další plánů směřující k „velké události”.

Několik slov k Orwellově noční můře

Předpokládejme na chvíli, že na světové scéně neexistují náhody a že válečné přípravy nejsou od ničeho oddělené. Je potom překvapivé, že západní země zažívají nárůst strašení válkou proti teroru”? A pokud tomu tak je, přirozeně bychom očekávali další kroky, které nás posunou hlouběji do společnosti Velkého bratra, ve které již dávno žijeme. Některé další události ke zvážení:

- Americká vláda brzy začne ukládat vzorky DNA od každého zatčeného občana, ve spojení s libovolným federálním zločinem a od mnoha přistěhovalců zadržených federálními orgány.

- I když to zní šíleně, americká vláda se také pokouší vyvinout technologii zaměřenou na odhalení a dešifrování aktivity mozku, což má potenciál být využito v oblasti vymáhání práva pro dálkovou detekci podezřelé mozkové aktivity”.

- Zatímco si obstarávají své přístroje, Administrativa pro bezpečnost přepravy již používá program pro odhalení chování”, který má za úkol odhalit nebezpečné cestující v letadlech a to pomocí nenápadných znamení, které skrývá jejich způsob chování.”

- Mezitím ministr státní bezpečnosti Michael Chertoff ohlásil, že navzdory kritice Kongresu, zprovozní úřad pro vnitrostátní sledování.

Výše uvedená opatření jsou pouhým vzorkem událostí, které signalizují budoucí směř vývoje, a platí nejen pro USA, ale i zbytek světa, jak zjistíte když si vyhledáte téma sledování v (mimo jiné) VB, Austrálii a Německu.

Účel sledování nemá nic společného s naší bezpečností, ale má vše společné s kontrolou a vycvičením společnosti. Měli bychom se zeptat, proč potřebují stále více kontroly, když už jsou naše mysli zotročeny médii a naše kapsy vyprázdněny světovým ekonomickým systémem. Tak jak se dnes věci mají, není žádná možnost uskutečnit úspěšnou revoluci. Proč tedy ta kontrola? Může to být kvůli tomu, že v blízké budoucnosti čekají něco velkého? Nebo se to už děje v podobě potravinových nepokojů? A co potom až začne další válka?

A co válka a hladovění jako takové, je možné že dochází k jejich vystupňování, aby posoužily pro odvrácení pozornosti od něčeho jiného? V tom případě je třeba soustředit se na znamení od matky přírody.

Dole zemětřesení, nahoře ohnivé koule

Zde je časový přehled, začínající 30 březnem, zaznamenaných zemětřesení a jejich síla z celého světa:

30 březen: 6.5 - Sumatra
1 duben: 4.2 - Nevada
1: 4.4 - Kamčatka
4: 6.4 – jižní Írán
4: 5.0 - Tokyo
5-6: několik, 4.2-5.1 – Aleutské ostrovy (Aljaška)
7: 3.7 - jižní Texas
9: několik 5.0-7.3 - Vanuatu a Nová Kaledonie (jižní Pacifik)
11: 7.3 – region ostrova Macquarie (jižní Pacifik)
12: 3.8 - Řím
4-14: několik, až 5.4 – nedaleko pobřeží Oregonu
14: 5.6 - Indonésie
14: 6.1 - Guatemala
15: 6.5 - Aljaška
16: 5.8 - Indonésie
17: 5.7 Japonsko
18: 5.4 - Illinois
21: 4.5 následný otřes - Illinois
22: 4.1 – nedaleko pobřeží Oregonu

Některé z obvyklých míst, jako jižní Pacifik, Japonsko a Aljaška, se otřásaly. Zatímco tato místa jsou vždy zdrojem obav, všimněme si neobvyklých mnohonásobných otřesů nedaleko pobřeží Oregonu. Tato oblast není běžně známa svojí seizmickou aktivitu, neboť se nachází ve středu desky. Geolog Robert Dziak řekl:

Během 17 let, kdy sledujeme oceán pomocí hydrofonických nahrávek, jsme nikdy neviděli mnohonásobné zemětřesení v oblasti jako je tato,” [...]„Fakt, že k otřesům dochází v centru desky, a ne na jejím okraji, je záhadné,” přiznal Dziak. „Jedná se o něco co stojí za to sledovat.”

To rozhodně. Když dochází k mnohonásobným zemětřesením tam, kde by žádná neměla být, potom se musíme zeptat, zda příčinou nemůže být něco jiného, než běžná srážka tektonických desek. Jedna z možností je, že některé otřesy na naší planetě nejsou způsobeny odspodu, ale shora: ohnivé koule a meterority které nejsou nahlášeny.

Pokud tomu tak je, potom zdrojem požárů mohou být ohnivé koule. (Více v článku Kometa Biela a kráva paní O'Leary jako příklad historického případu). Zvažme nedávný případ v Argentině, kde v okrese Buenos Aires a Entre Rios shořely tisíce akrů. Jak vyšlo najevo, krátce předtím než začalo hořet, spadla v nebo nedaleko Entre Rios ohnivá koule, zatímco další ohnivá koule byla nahlášena před asi deseti dny v té samé oblasti.

Dále tu jsou dvě nedávná hlášení požárů, tentokrát z Ruska a státu New York. V Rusku byla vina svalena na místní farmáře, zatímco v USA je příčina požáru vyšetřována”. Nicméně nevylučujeme možnost, že ohnivých koulí mohlo být víc.

I nadále budeme věnovat pozornost jakýmkoliv záhadným požárům a zemětřesením. Další možné znamení kosmického bombardování ke zvážení: výbuchy a otřesy na nebi, jako ty v Indianě; aerodynamické třesky například v jižní Austrálii; a dokonce úhyn ryb, jak tomu nasvědčuje událost ze začátku dubna v Dubaji

Karta Navíc: Faktor Podivnosti

Tady v SOTT se snažíme myslet bez mezí. Na vesmír nahlížíme jako na záhadnou soustavu nekonečných a nečekaných spojitostí, a proto usilujeme odkrýt tyto spojitosti – pokud možno – tím, že sledujeme zdánlivě nesouvisející události, včetně těch které zapadají do kategorie značně podivné. Některé stojí za to zde zmínit, i když pouze pro jejich symbolický význam. Netvrdíme, že známe jejich význam nebo příčinu.

- Město Bridgend v jižním Walesu, VB, počet obyvatel pod 40 000, bylo postiženo epidemií sebevražd”. Od roku 2007 si alespoň 18 mladých lidí vzalo život, šest během posledního roku, a počet případů nadále roste.

- Tři prominentní ženy bez servítek - supermodelka Katoucha Niane a umělkyně Anna Mikhalchuk a Pippa Bacca - byly zavražděny v průběhu minulého měsíce, a to při podivně si podobných okolnostech, napříč Evropou. Podobnost mezi nimi se vztahuje i na jejich životní příběh a kariéry.

- Podívné zápachy v Ohiu (dvakrát) a Anglii a Walesu, během jednoho týdne.

- Několik zajímavých pozorování UFO a podivných bytostí, seřazené podle data a času nahlášení:

2 dubna: Mrtvá zvířata spojena se zprávami o ještěřím muži”
3: Filipíny: Fotoaparáty turistů zachytily tyčovitý létající předmět
3: Nový Zéland: Ohnivý objekt zachycen na ditálním fotoaparátu
7: Argentina: Zprávy o velkém, nažloutlém předmětu potrvzeny letectvem
9: UFO zahlédnuto nad Alice, Texasem
10: Mexico: Posádky 5 letetal nahlásily létající koule obklopené světly
11: Mexico: Čupakabras” napadly ovce
11: VB: Světla viděna nad Southamptonem
12: VB: Hlášení podivných světel
14: UFO vyfoceno náhodou nad Argentinou
15: Světelné koule na Skotskem
16: Policisté pozorovali trojúhlenikový předmět nad Wisconsinem
21: Oranžové koule hlášeny nad Floridou
22: Formace světel viděny nad Phoenixem

Konečný cíl?

Proč je tomu, že v těchto „značně podivných“ dnech je vyvíjeno maximální úsilí rozptýlit nás, odvrátit naší pozornosti, zatímco program patokratů [link v češtině] postupuje v podobě chaosu tak zarytě dál? Co se tady děje?

Konečným cílem je záhuba všech náboženství a státnosti a ustanovení supra Státu, který bude vládnout světu nelítostným terorem.” - Controversy of Zion, Douglas Reed.

Takový je postupně se rýsující obraz, který vidíme i my poté, co poskládáme dílky skládačky. A přestože Protokoly [link v češtině] měly být napsány židovskými mudrci, z našeho výzkumu je patrné, že byly napsány psychopatickými jedinci, kteří využívají nejen Židů, ale i stoupence dalších velkých náboženství, jako vhodného nástroje pro uskutečnění svých plánů. Zdá se, že vše jde podle plánu”. A nezapomeňme, že Douglas Reed psal před půl stoletím.

V době kdy bylo publikováno, bylo toto dílo strojopisem drama, které zatím nebylo odehráno; dnes běží již padesát let a jeho název je dvacáté století. Postavy v něm popsané se pohybují po jevišti naší doby, hrají role které byly předpovězené a vytvářejí události které byly předvídány.

Čeká se jenom na rozuzlení, buď fiasco nebo naplnění. Jde o velkolepý plán a podle mého odhadu nemůže uspět. Ale existuje již alespoň 180 let a pravděpodobně existoval již dlouho předtím a Protokoly poskytují další důkaz v řetězci důkazů, který se od té doby značně prodloužil. Konspirace ovládnutí světa, prostřednictvím světového otrockého státu, existuje a v tomto bodě není možné ji náhle zastavit nebo zlomit; díky setrvačnosti kterou nabrala musí pokračovat buď ke svému naplnění nebo selhání. Obojí bude po nějakou dobu ničivé a obtížné pro ty v období kdy přijde rozuzlení.

Ze skládání „dílků“ které denně skládáme zde na SOTT je jasné, že jsme velmi blízko zažití buďto naplnění nebo selhání. Čin každého jednotlivce může přispět k jedné nebo druhé straně...

Zdroj: Connecting the Dots: Shortage of Food and Signs of War; the Future is Now

P.S.

Co se týče Protokolů sionských mudrců, správně by se měli nazývat „Protokoly Patokratů“. Tady je link na jejich český překlad. Prozatím jenom doporučím si při jejich čtení místo „gojímů“ dosadit „normální lidé“ a místo „židovských murců“ si dosaďte psychopaty. Více na toto téma někdy příště.