17 prosince 2008

Soudný den: americká zpráva varuje před ‚strategickým šokem’ který povede k masovým nepokojům


World Tribune

16 prosince 2008


Podle publikované vojenské zprávy mohou být Spojené státy nevědomky na cestě k další krizi.

Ve zprávě, kterou vypracoval Strategic Institute z U.S. Army War College (Vojenská válečná kolej) stojí, že vojenské zřízení paralyzované konvenčním myšlením, nemusí být připravenp pomoct Spojeným státům čelit sérii nečekaných krizí, jejichž rozsah by mohl být závažnější než v případě útoku Al Kajdy v roce 2001, pojmenovaný jako strategický šok.”

Ve zprávě se píše o možnosti kolapsu státu s jadernými zbraněmi, který vyvolá masové nepokoje ve Spojených státech.

Rozsáhlé občanské nepokoje ve Spojených státech by donutily vojenské instituce přeorientovat priority in extremis na obranu vnitřního pořádku a bezpečnosti obyvatel,” stojí ve zprávě, jejímž autorem je [penzionovaný] pplk. Nathan Freir.

Záměrné odpálení zbraní hromadného ničení, nebo zbraní s jiným druhem ničivých vlastností, nepředvídaný ekonomický kolaps, ztráta funkčního politického a soudního pořádku, cílený celostátní odpor nebo povstání, mnohočetná a rozsáhlá ohrožení veřejného zdraví a přírodní nebo člověkem zapříčiněné katastrofické pohromy, to vše jsou cesty které vedou k ničivému šoku uvnitř státu.”

Ve zprávě pojmenované Known Unknowns: Unconventional Strategic Shocks in Defense Strategy Development” [Známé neznámé: nekonvenční strategické šoky při budování obranné strategie] se varuje, že přístup americké armády a tajných služeb je nadále zastaralý, včetně nutnosti přizpůsobit se vládní politice. Freir, který pracoval v Pentagonu, řekl, že navzdory překvapivé akci Al Kajdy v roce 2001, je americká obranná strategie a plánování nadále uvězněné v nadměrné konvenčnosti.”

Ve zprávě se uvádí:Během prvních osmi měsíců od nastoupení do funkce musela současná administrativa čelit strategickému šoku”, který změnil pravidla hry. „Příští administrativa by si tento fakt měla vzít k srdci a během prvního období očekávat to samé. Je malá pravděpodobnost, že výzvy, které jsou pravidelně hlavní prioritou obranného programu, vyvolají změny uvnitř [ministerstva vnitra].”

Zpráva odkazovala na Freierem pojmenované zhroucení „velkého a schopného státu, které povede k jaderné občanské válce.“ Podobné vyhlídky by mohly vést k nekontrolovatelnému šíření zbraní hromadného ničení včetně jaderné války.

Zpráva citovala pravděpodobnost narušení pořádku ve Spojených státech. Freier uvedl že Pentagon by mohl bez varování čelit nutnosti odvolat vojáky v zahraničí, aby bojovali proti domácím nepokojům.

„Americká vláda a vojenské zřízení, uklidněny dlouhodobým pořádkem na domací scéně, by byly donuceny se rychle zbavit některých nebo většiny vnějších bezpečnostních závazků, aby mohly čelit rychle rostoucímu občanskému nebezpečí doma,“ stojí ve zprávě.

Zpráva uvedla že by se Spojené státy mohly ocitnout pod tlakem nepřátelského státu, který bude ovládat povstalecké skupiny. Nepřátelský stát by mohl donutit americké představitele reagovat v zoufalosti.

„Spojené státy by dále měly zvážit možnost, že nepřátelský stát a/nebo nestátní hráči, můžou jednotlivě nebo společně použít hybridních metod, aby nevojenským způsobem bojovaly proti americkému vlivu.“ píše se ve zprávě. „Jde o jasný nově vznikající trend.“

„Je pravda že výše zmiňované scénáře jsou extrémní,“ stojí ve zprávě. „Nicméně nejsou nepravděpodobné nebo fantastické.“

Komentář: Dále zvažte že zvolený viceprezident Joe Biden již varoval stoupence, „Připravte se k boji... Sledujte, budeme mít mezinárodní krizi, umělou krizi...“. Dálší na řadě je kanadská krize, ve které došlo v podstatě k převratu poté, co Harper pozastavil parlament, což mu dovoluje zůstat u moci až do konce ledna.

„Harper již určil program, který by vedl k zásadní změně v zemi - a to způsobem kterému by se většina Kanaďanů bránila. I když program není „tajný“, podle mého odhadu o něm ví jen málo Kanaďanů... Někdy během noci loňského 20. června publikovala Harperova vláda na webových stránkách ministerstva národní obrany (Department of National Defence) plán, pojmenovaný Obranná strategie Kanada na prvním místě (Canada First Defence Strategy), ve kterém se na armádě utratí neskutečných $490 miliard v průběhu dalších 20 let.”

Dále se předpovídá že od léta 2009 nebudou USA schopné splácet půjčky.

[A]merická vláda nebude schopna platit svým věřítelům (držitelům dlouhodobých obligací federální vlády USA [US Treasury bonds] nebo akcie Fanny May a Freddy Mac, atd.) Samozřejmě že podobný bankrot povede k negativnímu stavu pro držitele aktiv v USD. Podle našeho týmu bude období, které tímto začne, příznivé pro zavedení nového dollaru, který napraví problém bankrotu a vytvořeného ohromného odlivu kapitálu z USA.

Je zajímavé porovnat současnou zprávu s dalším dokumentem Pentagonu, který se objevil v r. 2004.

Tajná zpráva, která byla zatajována americkými vojenskými generály a kterou získal The Observer, varuje ,že se evropská města utopí pod stoupající hladinou moře, zatímco Británie bude do roku 2020 vržena do ‘sibiřstkého’ klimatu. Jaderné války, super sucha, hladomor a rozsáhlé nepokoje vypuknou po celém světě.

Dokument předpovídá, že by náhlá změna podnebí mohla přivést planetu na pokraj anarchie, kdy se další země budou vyzbrojovat jadernými zbraněmi, aby si zajistily přístup k docházejícím zásobám potravin, vody a energie. Hrstka expertů, kteří byli seznámeni s obsahem tvrdí, že pro globální stabilitu tento druh hrozby mnohokrát převyšuje hrozbau terorismu

Analýza Pentagonu dochází k závěru, že ‘rozvrat a střety budou trvalou součástí života’. ‘Války budou znovu určovat běh lidského života.’ …

Na jejím konci se varuje, že scénář bezprostředně hrozící katastrofické změny podnebí ‘je možný a ohrožoval by národní bezpečnost Spojených států do takové míry, že by se měl ihned stát středem zájmu’. Již příští rok může dojít k rozsáhlým záplavám v důsledku stoupající hladiny moře, které budou představovat ohrožení života pro miliony lidí.

Tato zpráva byla publikována rok předtím, než hurikán Katrina a Rita vyhnaly miliony Američanů z jejich domovů. Otázkou je, zda AGW (Anthropogenic Global Warming, lidmi způsobené globální oteplování) bude skutečnou příčinou takzvané „změny klimatu“? A pokud je CO2 zodpovědné za takové oteplování, proč potom byla během posledních několika let taková zima? Možná že vše je pouhé „sebevražedné spiknutí“

Maurice Strong, kmotr světového hnutí na ochranu životního prostředí a bývalý vrchní poradce Kofiho Anana, bývalého generálního tajemníka OSN, otevřeně mluvil o konspirační fintě. Strong byl v roce 1972 generálním tajemníkem Konference OSN o lidském životním prostředí, která odstartovala světové hnutí ochrany životního prostředí, a kde Strong hrál klíčovou roli při jeho globalizaci. Strong byl v roce 1992 generálním tajemníkem „Světového summitu“ v Riu de Janeiru, na kterém byly díky jeho přičinění položeny základy Kjótského protokolu.

Strong během rozhovoru odhalil svůj způsob myšlení: „Co kdyby malá skupina světových vůdců došla k závěru, že hlavní ohrožení Země pochází od chování bohatých zemí? A pokud má svět přežít, bude třeba aby bohaté země podepsaly dohodu, podle které sníží svůj vliv na životní prostředí. Udělají to? Skupina došla k závěru že „ne“. Bohaté země se k tomu neodhodlají. Nezmění se. Skupina se tudíž rozhodne, jak zachránit planetu: není jedinou nadějí planety, aby se průmyslové země zhroutily? Není naší zodpovědností, aby se tak určitě stalo? Skupina těchto světových vůdců tvoří tajnou společnost, která přivodí ekonomický kolaps.“ (Wood, 1990)

V celé debatě nápadně chybí určení, jaké množství CO2 vypouštěného do atmosféry, pochází z lidských zdrojů.

„Aby tato data odpovídala světovému cyklu uhlíku, IPCC [Mezivládní panel pro změny klimatu] předpokládal spekulativní životnost člověkem vyrobeného CO2 v atmosféře mezi 50 a 200 lety, ignorujíc důkazy z pozorování ze 37 studií (vycházející z uhlíku-14 původem přírodního a z jaderných bomb, Suess efektu, radonu-222, data rozpustnosti a hmotnostní rovnováhy uhlíku-13/uhlíku-12) které dokumentují, že skutečná životnost je zhruba 5 let [4]. Pokud je životnost atmosférického CO2 zhruba 5 let, bude maximální zbylé množství člověkem vyprodukovaného CO2 asi pouhé 4% a ne 36% (více v přehledu Segalstad, 1998).”

Možná jde jen o náhodu. A možná je jen náhodou, že svět „je chladný ke globálnímu oteplování“ [„Cooling on Global Warming”] a světoví vůdci přecházejí na plán B. Ale jak již zde bylo několikrát zmíněno, může jít o mnohem víc než se zdá.

Když byly národní elity v minulosti mnohokrát konfrontovány s výhlídkou konce světa, často musely potlačovat veřejnou paniku - aby nakonec příliš pozdě zjistily, že běžné formy řízení selžou. Tudíž od institucionalizované vědy se očekává zadržování informací o ohrožení, od samoregulujícího tisku se očekává zlehčovaní každé katastrofy, zatímco institucionalizované náboženství bude vzdorovat předurčení a zabezpečí, jak je jen možné, víru v zásadě benevolentního boha. […]


Zdroj: Doomsday: U.S. report warns of 'strategic shock' leading to massive unrest

Žádné komentáře: